Wyszukanie zainfekowanych plików php

find . -type f |grep php$| xargs grep „base64_decode”